HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om de Arbo-risico’s binnen uw bedrijf te beheersen is het noodzakelijk om deze in kaart te brengen. Op basis daarvan kan er een actieplan (Plan van Aanpak) worden opgesteld. De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt de belangrijkste basis voor het te voeren arbobeleid binnen een bedrijf en is wettelijk verplicht voor werkgevers en instellingen.

Arbode heeft diverse specialisten in dienst die een objectieve RI&E bij uw bedrijf kunnen uitvoeren, inclusief een Plan van Aanpak.

Ons doel is een praktische invulling te geven aan het plan van aanpak. Onze kennis van diverse sectoren komt hierbij uitstekend van pas.

Werkwijze

De RI&E wordt opgesteld volgens de wettelijke eisen en op de volgende manier opgesteld:

Vooronderzoek: uw bedrijf vult de bedrijfsoriëntatielijst in, de resultaten hiervan worden gebruikt voor het vervolg van het onderzoek.

Bedrijfsbezoek: Middels een bezoek aan uw bedrijf en eventueel een project wordt o.a. door gesprekken met werknemers en leidinggevenden, een beeld gevormd van de bedrijfssituatie en een globale inventarisatie van de risico’s gemaakt.

Rapportage: De risico’s worden geclassificeerd en voor elk omschreven risico wordt in het plan van aanpak een termijn, een verantwoordelijke en een aanbeveling volgens het principe “bronbestrijding” opgesteld.

Goedkeuring: Bij gebruikmaking van erkende branchespecifieke RI&E instrumenten hoeven bedrijven tot en met 25 medewerkers hun RI&E niet te laten toetsen. In alle andere gevallen wordt de RI&E getoetst door één van onze kerndeskundigen.

Aanvullende inventarisatie: Een advies uit de RI&E kan zijn dat er verdere verdiepende onderzoeken moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: klimaat, geluid, stof, Atex, beeldschermwerkplekken, Pbm’s, legionella etc. Ook kunnen aanvullende inventarisaties worden uitgevoerd zoals in de VCA norm is vereist t.a.v. Milieu en voor projecten.

Afhandelen plan van aanpak: Het is de verplichting van het bedrijf om het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Arbode kan u hierbij helpen.

Actualiseren van de RI&E: het actueel houden van de RI&E gebeurt via het plan van aanpak. Bij ontwikkelingen op het gebied van o.a.: werkwijze, materieel, huisvesting, wetgeving en organisatie moeten de risico’s tussentijds geïnventariseerd worden en in het plan van aanpak worden verwerkt.

Het plan van aanpak moet minimaal jaarlijks geactualiseerd worden. Voor VCA gecertificeerde bedrijven geldt een update van de RI&E na 3 jaar.

Branche RI&E

Een aantal branches hebben een eigen RI&E format ontwikkeld, bijvoorbeeld: de Horeca en de Bovag. Arbode kan ondersteunen bij het uitwerken van de branche RI&E. Er kunnen ook vakspecialistisch RI&E ’s worden opgesteld, bijvoorbeeld voor de Brandweer, voor Legionella, voor Arbeidsmiddelen en Machines.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

contact_small.png