HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

ISO 9001:2008

Bedrijven leveren goederen of diensten om te kunnen voldoen aan de vraag van hun klanten.
Uw klant verwacht een product of dienst met eigenschappen die voldoen aan de verwachtingen en de behoefte. De kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 helpt om dit proces te optimaliseren.

Als bedrijven hier aan kunnen voldoen vertaalt zich dat meestal in tevreden klanten. Een kwaliteitsmanagementsysteem stelt echter geen producteisen. Die worden bepaald door de klanten en kunnen worden vastgelegd in normen en wet- en/of regelgeving.

De norm kan ook worden gebruikt door interne- en externe partijen, om te bepalen in hoeverre de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de klant en aan wettelijke voorschriften.

Arbode heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw ISO-9001 managementsysteem. Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

Scope

Omdat de norm toepasbaar is op alle soorten bedrijven, is het noodzakelijk om vast te leggen welke bedrijfsactiviteiten onder het kwaliteitsmanagementsysteem vallen. Bij certificatie wordt dit ook vastgelegd op het certificaat. Arbode helpt u hierbij.

Elementen

De kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 kent een aantal elementen waaraan voldaan moet worden.

Het hoofdproces moet beschreven zijn, detaillering is afhankelijk van het kwaliteitssysteem.

Er moeten minimaal 6 procedures beschreven zijn:

• Documentatie beheer

• Kwaliteitsregistraties

• Corrigerende maatregelen

• Preventieve maatregelen

• Interne audits

• Beheersen van afwijkingen

De norm stelt echter geen eisen aan de vorm of de structuur van het systeem. Wel moet duidelijk een beleid, procesbeheersing en een verbetercyclus aanwezig zijn.

Certificering

Certificatie audit: U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Desgewenst helpt Arbode u hierbij.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

contact_small.png